Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Politiereglement

Politiereglement Schulensmeer
ONDERSTAANDE TEKST IS SAMENGESTELD UIT HET ADDENDUM VAN DE GEMEENTE LUMMEN AAN DE GAS CODEX POLITIEZONE LIMBURG REGIO HOOFDSTAD BETREFFENDE DE REGLEMENTERING ROND HET RECREATIEDOMEIN SCHULENSMEER EN UIT DE GEMEENTELIJKE CODEX POLITIEVERORDENINGEN VAN HERK-DE-STAD BETREFFENDE HET SCHULENSMEER. DE VOLLEDIGE POLITIEREGLEMENTEN ZIJN TERUG TE VINDEN OP DE WEBSITES VAN DE GEMEENTEN LUMMEN EN HERK-DE-STAD.

DE REGLEMENTERING ROND HET RECREATIEDOMEIN SCHULENSMEER

1. Begrippen, toepassingsgebied en bestemming van het gebied
Begrippen
•             Het wachtbekken het Schulensbroek is een afgebakend gebied dat zich uitstrekt over het grondgebied van zowel de gemeente Lummen als de gemeente Herk-de-Stad, dat begrensd wordt door de verhoogde dijken met inbegrip van deze dijken, wat voorheen werd benoemd als “binnenbekken”.
•             Het wachtbekken is opgedeeld in een zone ‘Noord’ en een zone ‘Zuid’.
•             Bijzondere toelatingen: de bijzondere toelatingen waarvan sprake in de diverse artikelen van onderhavig reglement vermelden steeds alle modaliteiten met betrekking tot het gebruik waarvoor ze worden afgeleverd. Deze toelatingen worden afgeleverd door de Vlaamse Milieumaatschappij, na toetsing aan de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen.
•             Beheersdienst: wordt gevormd door de leden van de diensten van de Vlaamse Milieumaatschappij die het wachtbekken ‘Het Schulensbroek’ beheren.
Toepassingsgebied
Onderhavig reglement is van toepassing op het wachtbekken Schulensbroek.
Bestemming van het gebied en primaire functie
De primaire functie van het wachtbekken Schulensbroek is het regelen van het debiet en de hoogte van de waterstand in diverse waterlopen. Alle toegelaten nevenactiviteiten die plaatsvinden in het binnenbekken zijn ondergeschikt aan deze primaire functie. Naast deze primaire functie is aan de noordzijde de recreatiefunctie secundair, maar ingepast conform de doelstellingen van de Habitat- en Vogelrichtlijnen en het VEN. Aan de zuidkant is de natuurfunctie secundair en de recreatiefunctie tertiair.
 
2. Prioritair algemeen aanwezigheidsverbod
Behoudens de beheersdienst, de veiligheidsdiensten wanneer hun opdracht het rechtvaardigt en de houders van een bijzondere toelating, is het verboden:
•             Het wachtbekken te betreden, er zich op te houden of er enige bezigheid uit te oefenen tijdens de nachtelijke uren, vanaf één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopgang.
•             Het wachtbekken te betreden, er zich op te houden of er enige bezigheid uit te oefenen terwijl het in  gebruik is voor zijn primaire functie. Het wachtbekken is in gebruik wanneer dit gesignaleerd is door gehesen rode vlaggen aan zowel het pompstation, de Beekstraat en ’t Vloot en/of de paden en/of de zomerdijken onder water komen te staan.
•             Op enigerlei manier aanwezig te zijn of op eender welke manier zich op te houden op één van de twee eilanden in de permanente waterplas, de oevers ervan te betreden, aan te meren of de rietkragen aan de oevers te bevaren.
•             Op enigerlei manier aanwezig te zijn of zich op te houden op het water in de zone Zuid en dit tijdens de periode van 01 oktober tot en met 31 mei.
•             Op enigerlei manier aanwezig te zijn of zich op te houden op het vasteland van de zone Zuid, met uitzondering van de dijken en dit tijdens de periode van 01 januari tot en met 31 mei.
Het hierboven vermeld betredingsverbod geldt niet voor het doorgaand verkeer op de gedeelten van de Beekstraat, de Begijnenbroekstraat en de Bekkersvaart dewelke gelegen zijn binnen de omschrijving van het wachtbekken.
 
3. Regeling van de activiteiten en aanwezigheden in het gebied
Voor alle in dit reglement aangehaalde verbodsbepalingen of verboden activiteiten geldt dat deze niet toepasselijk zijn voor de beheersdienst binnen het kader van hun werkingen, de veiligheidsdiensten binnen het kader van hun opdrachten en de houders van een bijzondere toelating.
 
4. Watersporten en water- en strandrecreatie
Enkel en alleen de hierna genoemde watersporten en/of water-recreatieve bezigheden zijn toegelaten, en dit enkel onder de voorwaarden zoals hierna bepaald:
1.            Hengelen/vissen: is toegelaten op het bezinkingsbekken en op de gehele permanente waterplas, behoudens als aangehaald in art.2. Bootvissen is enkel toegelaten op de permanente waterplas. Vissersvaartuigen moeten geregistreerd zijn, mogen enkel worden aangelegd of verankerd aan de daarvoor voorziene aanlegplaatsen, en, indien ze aangedreven worden door een motor mag dit alleen maar een elektromotor zijn met een maximum vermogen van 736 watt.
2.            Zeilen, surfen, kajakken, roeien: is toegelaten op de permanente waterplas, behoudens als aangehaald in art.2. Zij moeten ten allen tijde op een afstand van tien meter van alle oevers en de twee eilanden blijven, evenals op een minimum afstand van 20 meter van de aanwezige vissers op de oevers. Zij mogen enkel de voorziene start-, aankomst- en aanlegplaatsen gebruiken. De gebruikte vaartuigen moeten geregistreerd zijn.
3.            Strandrecreatie is enkel toegelaten in de hiertoe voorziene en aangeduide zone ter hoogte van gebouw ‘t Vloot. Het betreft enkel strandrecreatie. Zwemmen of baden of zich in het water begeven met of zonder speel- of recreatietuigen is verboden. Op- en neerlaten van tuigen op draagkracht van wind en/of thermiek is verboden.
4.            Indien de kwaliteit van het water in het Schulensmeer een gevaar inhoudt voor de volksgezondheid zijn water- en strandrecreatie en surfen voor iedereen verboden. Deze situatie zal naar de bezoekers toe gesignaleerd worden door het hijsen van gele vlaggen aan zowel het pompstation, de Beekstraat en ’t Vloot. Tevens zal aan de informatieborden ter hoogte van deze 3 locaties publieksinformatie worden aangebracht.
5.            Hengelen of vissen vanaf de oever zijn wel toegestaan wanneer de gele vlag is gehesen doch onder volgende strikte voorwaarden :
•             de publieksinformatie dient geraadpleegd en opgevolgd
•             na elk contact met het water moeten hygiënische maatregelen genomen worden, daartoe dient
•             elke hengelaar of visser in het bezit te zijn van niet-besmet water en zeep of een ontsmettende gel
•             het is strikt verboden vissen uit het Schulensmeer te consumeren of mee te nemen
•             bijvoederen van de vissen is verboden
6.            Voor personen die de leeftijd van 12 jaar al bereikt hebben is ook bootvissen toegestaan en dit onder dezelfde voorwaarden als voor het vissen vanaf de oever. Zeilen, kajakken en roeien zijn eveneens toegestaan wanneer de gele vlag is gehesen voor personen die de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben, onder de strikte voorwaarde dat de recreanten de nodige voorzorgen dienen te nemen die vermeld staan in de publieksinformatie. De recreanten dienen deze publieksinformatie te raadplegen en op te volgen.
7.            Indien de kwaliteit van het water in het Schulensmeer dusdanig is dat ook hengelen of vissen vanaf de oever, bootvissen, zeilen, kajakken en roeien een gevaar inhouden voor de volksgezondheid is ook dit verboden. Deze situatie zal naar de bezoekers toe gesignaleerd worden door het hijsen van oranje vlaggen aan zowel het pompstation, de Beekstraat en ’t Vloot.
 
5.            Gemotoriseerd verkeer en parkeren
1.            Gemotoriseerde voertuigen zoals onder andere auto’s, vrachtwagens, motorfietsen, trikes, quads, bromfietsen etc., mogen enkel rijden op de aangelegde verharde wegen en het oostelijk gedeelte van de half verharde weg ten noorden van het meer, met ingang vanaf het pompstation. De grensscheiding oostelijk/westelijk gedeelte van deze half verharde weg zal met bijzondere aanduidingen worden gesignaleerd. Het is deze voertuigen verboden te parkeren op deze wegen, behalve op de bijzonder daartoe aangelegde parkeerplaatsen, alsmede op de genoemde half verharde noordelijke weg. Houders van een bijzondere toelating hiertoe mogen zich met één der genoemde voertuigen ook via het westelijk gedeelte van de half verharde weg begeven tot aan het gebouw ’t Vloot. Bovendien kan via de Zwarte Brug van en naar de strandrecreatiezone worden gereden, enkel en alleen om er zware en/of ondeelbare stukken te laden of te lossen.
2.            Gemotoriseerde invalidenwagentjes mogen zich op alle plaatsen begeven waar een aanwezigheid en/of activiteit conform dit reglement is toegelaten.
3.            Bromfietsen mogen, conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel, bovendien worden gebruikt om zich te verplaatsen naar/van een hengelplaats, indien door een visser en tegelijk houder van een geldig visverlof en dan nog enkel om zijn vissersuitrusting aan en/of af te voeren.
 
6.            Vaartuigen
1.            Alle vissersvaartuigen die zich bevinden of begeven of gebruikt worden op de permanente waterplas moeten geregistreerd zijn bij de Opdrachthoudende vereniging Schulensmeer (O.S.M.).
2.            De toelating voor het bootvissen wordt gekoppeld aan een individuele registratie op naam voor het gebruik van een vissersvaartuig en eventueel voor het toekennen van een ligplaats in de vissershaven, afgeleverd met een identificatienummerplaat door het secretariaat van de Opdrachthoudende vereniging Schulensmeer (O.S.M.) De afgeleverde individuele vissersvaartuigregistratie kan bij het overtreden van zowel het politiereglement als van de vigerende visserijwetgeving ingetrokken worden. De individuele visser zelf wordt tegelijkertijd met de intrekking van zijn vissersvaartuigregistratie verboden de hengeldiscipline bootvisserij binnen het Schulensbroek uit te oefenen.
3.            De vissersvaartuigen mogen uitsluitend de voor hun voorziene startplaatsen, aankomstplaatsen en aanlegplaatsen in de specifieke vissershavens gebruiken.
4.            Alle andere vaar- en drijftuigen die zich bevinden of begeven of gebruikt worden op de waterplassen moeten ook geregistreerd zijn bij de Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer (O.S.M.). Deze tuigen mogen enkel de voor hun voorziene startplaatsen, aankomstplaatsen en aanlegplaatsen gebruiken.
5.            Het komt de eigenaar-beheerder van het wachtbekken toe, om de binnen het wachtbekken op een andere plaats dan in de voorbestemde havens, aanleg- of ligplaatsen onbeheerde vaartuigen, evenals de niet geregistreerde vaartuigen, ambtshalve te verwijderen uit het wachtbekken.
 
7.            Fietsers, voetgangers en ruiters
1.            Voetgangers mogen zich enkel begeven over de dijken en de aangelegde en aangeduide paden, alsmede over de voorziene wegen.
2.            Fietsers mogen zich enkel begeven op het aan de zone Noord (Demerdijk) aangelegde fietspad, op de in art.5 lid 1 genoemde verharde wegen en op het oostelijk en westelijk gedeelte van de in art.5 lid 1 genoemde half verharde noordelijke weg. Vissers met een geldig visverlof mogen zich met de fiets verplaatsen naar en van een hengelplaats enkel en alleen om hun vissersuitrusting aan of af te voeren.
3.            Ruiters: behoudens de bereden politiediensten zijn ruiters in het wachtbekken volledig verboden.
 
8.            Dieren
1.            Behoudens de dieren geplaatst in het kader van op voorhand toegelaten of vergunde natuurbehouds- of natuurbeheerprojecten mogen geen andere dieren in het gebied worden binnengebracht, uitgezet of achtergelaten worden.
2.            Enkel honden, onder begeleiding en onder navolgende voorwaarden worden in het gebied toegelaten:
•             honden dienen permanent aan de leiband te worden gehouden,
•             honden mogen geenszins in enige waterpartij worden gelaten,
•             honden mogen in geen geval de in het wild levende dieren en/of de dieren genoemd in lid 1 van dit artikel, storen, opjagen of aanvallen,
•             uitwerpselen van de hond dienen onmiddellijk door de eigenaar opgeruimd te worden.
 
9.            Verboden activiteiten.
Alle activiteiten die niet in dit reglement zijn aangehaald of omschreven zijn verboden activiteiten, en in het bijzonder:
•             schaatsen, plankschaatsen, of zich op enigerlei wijze begeven op het ijs
•             kamperen onder gelijk welke vorm
•             jagen
•             het gebruik van miniatuurboten of –vliegtuigen
•             vuur aanleggen onder eender welke vorm
•             etenswaren of andere producten verkopen, met uitzondering van de uitbating ’t Vloot, of te leuren met eender welke goederen;
•             publiciteit of propaganda voeren
•             het gebruik van geluidsproducerende toestellen
•             diensten verlenen met commercieel inzicht of karakter
•             het binnenbrengen van flora
•             vegetaties beschadigen, verwijderen of vernietigen, tenzij als beheersmaatregel in uitvoering van een goedgekeurd natuurbeheersplan
•             het opzettelijk verstoren of opjagen van de in art.8 genoemde dieren, en/of de in het wild levende diersoorten
•             het gebruik van ontploffingsmotoren
 
10. Bouwwerken en infrastructurele werken
Het aanbrengen of in stand houden van planken of vlonders in of aan de oevers, of eender welke vaste constructie oprichten of in stand houden is verboden, behoudens bijzondere toelating conform art.1.
 
11. Manifestaties.
Uitzonderlijk kunnen organisaties of manifestaties (sport-, culturele- of recreatieve) worden georganiseerd mits uitdrukkelijke toelating als bepaald in art.1 en onverminderd alle andere nodige vergunningen.
 
12. Andersvaliden
Andersvaliden en rolwagengebruikers zijn toegelaten op de dijken, wegen, paden en andere plaatsen waar een toegang of een activiteit is toegelaten conform dit reglement. De voor hun bijzonder aangelegde visplaatsen en parkeerplaatsen, en aldus aangeduid, zijn uitsluitend voor hen toegankelijk.
 
13. Afval
Alle afval of vuilnis mag enkel worden achtergelaten in de daartoe voorziene vuilnisbakken. In geen geval mag verzameld afval aangevoerd worden van buiten het gebied.
 
14. Strafbepalingen
Onverminderd de strafbepalingen voorzien bij toepassing van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het K.B. van 05 augustus 1970 houdende het algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen alsmede van de wet van 01 juli 1954 op de riviervisserij en hun respectievelijke latere wijzigingen, dewelke zwaardere straffen kunnen voorzien, worden de overtredin-gen inzake dit reglement gestraft met gemeentelijke administratieve sancties.
De bijzondere verbeurdverklaring op grond van art. 42 en 43 van het strafwetboek kan worden uitgesproken, alsook deze op grond van misdrijven inzake jacht en riviervisserij, respectievelijk bij toepassing van art. 20 van de jachtwet van 28 februari 1882, zijn uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen en de misdrijven inzake visvangst, bij toepassing van art. 18 van de wet van 19 januari 1883, zijn uitvoe-ringsbesluiten en latere wijzigingen.
 
15.          Bevoegdheid tot vaststellen overtredingen.
•             de leden van de politie
•             de ambtenaren en agenten bevoegd inzake het vaststellen van de jachtmisdrijven, voor wat betreft misdrijven inzake jacht gepleegd binnen het domein
•             de ambtenaren en agenten bevoegd inzake bosmisdrijven en bijzondere visserijwachters, voor wat betreft misdrijven inzake riviervisserij
•             de ambtenaren, zoals opgesomd in het M.B. van 26 juli 1988, voor wat betreft de overtredingen inzake de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen
•             de ambtenaren en agenten, bevoegd inzake overtredingen op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, gewijzigd 19 juli 2002, en haar uitvoeringsbesluiten voor wat betreft overtredingen inzake deze wetgeving
 
16.         Plaatsing van de signalisatie
De nodige signalisatie zal worden geplaatst door de zorgen van de gemeentebesturen van Herk-de-Stad en Lummen, in samenspraak met de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Operationeel Waterbeheer en het Agentschap voor Natuur en Bos.
 
PROCEDURE, SANCTIES EN SLOTBEPALINGEN
Art.1. Politieambtenaren en agenten van politie zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit reglement. Daarnaast kunnen inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met een administratieve sanctie ook vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in artikel 21 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. In dit reglement worden deze ambtenaren de ‘gemachtigde ambtenaren’ genoemd.

Art.2. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van dit reglement bestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013.

De sancties die opgelegd kunnen worden zijn:
•             een administratieve geldboete die maximaal 175 euro bedraagt voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het moment van de feiten en die maximaal 350 euro bedraagt voor meerderjarigen;
•             de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
•             de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
•             de tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

Er kunnen eveneens alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, worden opgelegd. De alternatieve maatregelen die opgelegd kunnen worden zijn:
•             de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);
•             de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. Het welslagen van een lokale bemiddeling zorgt ervoor dat er geen administratieve geldboete meer opgelegd kan worden. In geval van weigering of falen van de bemiddeling, kan er een gemeenschapsdienst voorgesteld worden of kan een administratieve geldboete worden opgelegd.
 
Wanneer de sanctionerend ambtenaar vaststelt dat de gemeenschapsdienst zoals hierboven omschreven, uitgevoerd werd, kan er geen administratieve geldboete meer worden opgelegd. In geval van niet-uitvoering of weigering van de gemeenschapsdienst kan alsnog een administratieve geldboete worden opgelegd.

Art.3. De omvang van de opgelegde administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de inbreuk die de boete verantwoordt, de persoon van de overtreder en eventuele herhaling van de overtreding. In geval van herhaling wordt de voorgeschreven administratieve geldboete verhoogd, zonder dat deze boete het voorziene maximum mag overschrijden. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

Art.4. De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of verordeningen, geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten.

Art.5. Onderhavig reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, meer specifiek artikel 15 met betrekking tot minderjarigen. Het zal van kracht worden vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

Art.6. Een afschrift van dit reglement zal conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet worden toegezonden aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de provincieraad.

Art.7. Het huidige reglement vervangt en heft het politiereglement gemeentelijke administratieve sancties zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2010, in zijn geheel op.

Art.8. Afschriften van dit reglement zullen worden overgemaakt aan:
•             Vlaamse Milieumaatschappij;
•             Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap;
•             De heer Provinciegouverneur van de provincie Limburg;
•             de zonechef van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad
•             de Griffies bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt en bij de Politierechtbank.